top of page

Димитрина Стоева              

Родена съм на 27.03.1974 г. в град Шумен.

Завършила съм висшето си   образование през 1996г. в ШУ"Константин Преславски", със специалност Начална Училищна Педагогика.

Имам 28 г. трудов стаж  като начален учител. Много обичам професията си и децата.

Щастливо омъжена съм вече 30 години. Имам 3 деца и много се гордея с тях.

       

          Допълнителни квалификации и обучения

        

        Базов учител съм към СУ "Св. Климент Охридски"  

        Професионалноквалификационна степен - IV ПКС

 

  Вътрешна квалификация:

  Учебната 2023/2024 година:

Семинар „Промени  в нормативната уредба  за предстоящата учебна година” – 13.09.2023 г.- Обучител: Ант. Кръстанова- директор в 40 СУ , 2 академични часа

 

Семинар „Изработване и актуализиране  на педагогическо  портфолио” -19.09.2023 г. Обучител: Р. Тенжова –главен учител в 40 СУ, 2 академични часа

 

Семинар „Готови за атестиране – запознаване с изискванията и критериите за предстоящото атестиране” -10.10.2023 г.-  обучител: В. Иванова, 2 академични часа

 

Тиймбилдинг „Екологично образование - учене и действие за по-добро бъдеще” -14.10.2023 г.- обучители - Росица Терзиева, Райна Видева, 2 академични часа 

   Учебната 2022/2023 година:

Уебинар в  MS Teams   за кл. ръководители „Изготвяне на лично образователно дело на ученика” –12.09.22 г.  Обучител: Зоя Проданова – зам. директор в 40 СУ, 2 академични часа.

 

Тиймбилдинг „Емоционалната интелигентност - успех, разбирателство, преодоляване на трудности“ - 15.10.22 г.  Обучител: Антоанета Кръстанова -  директор в 40 СУ, 2 академични часа.

 

Семинар „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование” – 16.10.22 г.  Обучител Ст. Спасова – зам. директор в 40 СУ, 2 академични часа.

 

Семинар „Работа с деца с обучителни трудности - СОП” -15.11.22 г. Обучител: Красимира Александрова-педагогически съветник в 40 СУ, 2 академични часа.

Семинар „Преодоляване на гнева и агресията и разрешаване на конфликти“- 13.12.22 г. Обучител  - Стефка Спасова – зам. директор в 40 СУ, 2 академични часа.

 

Семинар  „Екипна работа между педагогическите специалисти - споделяне на опит по програмата „Училища за пример“ – 17.01.23 г. Обучител: Елисавета Васова - председател на МО „Начален етап” в 40 СУ, 2 академични часа.

 

Семинар „Компетентностният подход” –15.02.2023 г. Обучител: Райна Видева- учител в начален етап, 2 академични часа.

 

Семинар „Готови за инспекция”- запознаване с указанието на НИО за предстоящото инспектиране за периода 03.04-07.04.23 г. –обучител Ант. Кръстанова- директор в 40 СУ,  07.03.23 г. , 2 академични часа

 

 Уебинар в MS Teams  „Работа на  класните ръководители в НЕИСПУО-запознаване  с   функционалностите  за попълване  на Личното образователно дело (ЛОД)” - 16. 05. 2023 г. Обучител: З. Проданова- зам. директор в 40 СУ, 2 академични часа.

Учебната 2021/2022 година:

„Изготвяне на педагогическо електронно портфолио“  -13.09.21 г. Обучител: Росица Тенжова – главен учител в 40 СУ, 3 академични часа.

„Нови и важни промени в нормативната уредба“  - 18.09.21 г. Обучител: Стефка Спасова – зам. директор в 40 СУ, 3 академични часа.

„Методически насоки за обучение в дигитална среда“ – 19.09.21 г. Обучител: Зоя Проданова- зам. директор в 40 СУ, 3 академични часа.

„Как да пестим енергия в училище?”  - 12.10.21 г. Обучител: Стефка Спасова – зам. директор в 40 СУ, 2  академични часа.

„Екипно учене и сътрудничество между учителите“-15.02.22 г. Обучител: Елисавета Васова – председател на МО „Начален етап” в 40 СУ, 2  академични часа.

„Курс “STEM в училище - приложни и интердисциплинарни методи в образованието по науки” -19.04.22 г. Обучител: Биляна Атанасова- преподавател в 40 СУ, 2 академични часа.

Учебната 2020/2021 година:

Обучение на тема: „Нека бъдем приятели – заедно срещу агресията и насилието“ – 02.09.2020 г. Обучител:  Стефка Спасова -  зам. директор, 3 академични часа.

Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“ - 11.09.2020 ч. Обучител: Еленка Запрянова - главен учител, 3 академични часа

Обучение на тема: „Визия за бъдещето” по проекта BEACON - Bridging  European and Local Climate Action (”Мост между действията за климата на Европейско и на местно ниво”) – 13.10.2020 г. Обучител:  Росица Тенжова - главен учител, 3 академични часа.

Обучение на тема: „Развитие на позитивна училищна култура“ – 17.11.2020. Обучител: Антоанета Кръстанова -  директор, 4 академични часа

Обучение на тема: „Изграждане на екологично самосъзнание“ - 14.04.2021 г. Обучител: Райна Видева -начален учител, 3 академични часа

Обучение на тема: „Изграждане на включваща среда. Социално-емоционално учене“ – по лидерска програма за училищно развитие – „Училище за пример“ – 22.06.2021 г. Обучител: Ели Васова-  председател на Методическо обединение – начален етап, 3 академични часа.

Учебната  2019/2020  година:

Обучение на тема: „Компютърно моделиране в начален етап“- 11.09.2020 г. Обучител: Еленка Запрянова - главен учител, преподавател по ИТ, 3 академични часа.

Обучение на тема: „Работа в електронната платформа за дистанционно обучение Teams“ – 24.09.2020 г. Обучител: Зоя Проданова -  зам. директор,  4 академични часа

Обучение на тема: „Иновации и модерни технологии в преподаването и общуването” по проект „Как да бъдем училище на 21 век?”, в рамките на Европейската програма за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм+” -22.10.2019 г. Обучител: Димитрина Стоева - начален учител, базов учител на СУ „Св.Кл. Охридски, 3 академични часа

Обучение на тема: „Наркотични и упойващи вещества – рискове и опасности»- 17.12.2019 г. Обучител: Красимира Александрова - педагогически съветник –- 3 академични часа

Обучение на тема: „Как да приобщим децата/учениците със специални образователни потребности /СОП/ и да спомогнем за преодоляване на предразсъдъците към тях от страна на останалите ученици“ - 03.02.2020 г. Обучител: Красимира Александрова - педагогически съветник, 3 академични часа

Обучение на тема: „Превенция на инфекциозни заболявания в училище – КОВИД 19. Предпазни средства  и профилактични мерки“– 20.03.2020 г. Обучител: Емилия Иванова - медицински фелдшер, 3 академични часа

Учебната  2018/2019 година:

Обучение на тема: „Работа с електронен дневник в платформата „Школо“ - 25.09.2018 г. Обучител: Зоя Проданова -  зам. директор,  4 академични часа

Обучение на тема: „Работа на учителя с проблемни ученици“– 20.11.2018 г.  Обучител: Красимира Александрова -педагогически съветник, 3 академични часа

Обучение на тема: „Изисквания към оценяването в 5-7 клас“ – 08.01.2019 г. Обучител: Антоанета Кръстанова - директор, 3 академични часа

Обучение на тема: „Подходи за работа с ученици в начална училищна възраст с нарушена плавност в говорната продукция – заекване“ –19.02.2019 г. Обучител: Валентина Лалова -  логопед, 3 академични часа.

Обучение на тема:  „Екологично образование и възпитание в училище“ - 23.04.2019 г. Обучител: Стефка Спасова -  зам. директор,  3 академични часа

 2021 г.  

,,Педагогика за развиване на творческото мислене - лаболатория" - 1 квалификационен кредит

,,Програма Училища за пример: Социално - емоционално учене - холистичен подход към развитието на учениците" - 3 квалификационни кредита   

Курсове за повишаване на педагогическата   квалификация

 2019 г. 

 Erasmus +  in Portugal

 Training programme of "How to be 21st Century European School             Title: Innovations and modern technologies in teaching and                       communication 

 

МОН - НЦПКПС Обучение на тема: "Климатът и аз.Пестим енергия в училище." - 2 квалификационни кредита

Курс по "Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП" -

2 квалификационни кредита

Certificate of attendance : Homework in the 21st century:ideas to excite and engage EFL learners Key technologies that can impact our teaching and learning Assesment in the 21st centure

 

2018 г.

Обучителен курс на тема: "Професионалният стрес - практически техники за превенция и справяне със стреса на работното място." - 

1 квалификационен кредит

Обучение на тема : "Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиране за III клас - 2 квалификационни кредита

БАН Научно практически семинар на тема : "Хуманитаристика и хуманитарни ценности - иновативни техники на преподаване"

1 квалификационен кредит 

РААБЕ България ЕООД Обучение на тема : "Дизайн мислене:новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците." - 1 квалификационен кредит

Сертификат за успешно завършила обучителен курс " Превенция на отпадането от училище чрез подходи и методи за неформално образование."

2017 г.

Обучителен тренинг - квалификационен  курс на тема : " Мотивация, дисциплина, внимание - как да завладеем класа, за да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами." - 

1 квалификационен кредит

Обучителен курс на тема: "Позитивна педагогическа среда в образованието" - 1 квалификационен кредит 

Семинар и практически тренинг на тема: "Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа помощ." - 1 квалификационен кредит

ФНПП Курс на тема: "Подготовка на детската градина и училище за усъществяване на приобщаващо образование и изграждане на практически умения у педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП." - 1 квалификационен кредит

Сертификат за участие в Уебинар на тема: "Приемственост и новаторство в новата учебна програма по Английски език за 2 клас

PROFESSIONAL DEVELOPMENT PEARSON "A  professional training sessions about using new technologies in language teaching."

2016 г.

VI Научно - приложна конференция на тема: " Иновативни решения за интегриране на информационните технологии в българското образование."

 

2015 г.

Завършено обучение на тема: "Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП".

Завършен квалификационен семинар на тема: "Интерактивни методи в обучението".

2014 г.

Обучение за работа с образователен софтуер "ENVIZION"

Завършено обучение на тема : "Начално разучаване на баскетбола в образователните институции."

Завършено обучение на тема: "Безопасност на децата и учениците и организация на водно спасителна дейност и обезопасяване на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих."

 

2013 г.

Завършен квалификационен курс на тема: "Работа с деца с поведенчески проблеми(девиантно поведение) с акценти деца СОП ."

Завършен квалификационен курс на тема: "Внедряване на интерактивна техника в образованието."

 

2011 г.

Обучение на тема: "Работа с интерактивна дъска"

2006 г.

Завършена професионална квалификация "Методика на обучението по БДС - I - IV клас."

Завършен курс на тема: " Базови и специфични компютърни умения на учители."

Завършен курс на тема: "Текуща квалификация на начални учители."

1995 г.

Удостоверение за 800 часов курс по Английски език

   

bottom of page